Admiral Gorshkov (417), Project 22350 Frigate of the Russian Navy / Gorshkov-04
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-04

Gorshkov-04.jpg
Updated August 2017

© modelwarships.com