Admiral Gorshkov (417), Project 22350 Frigate of the Russian Navy / Gorshkov-03
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-03

Gorshkov-03.jpg
Updated August 2017

© modelwarships.com