Admiral Gorshkov (417), Project 22350 Frigate of the Russian Navy / Gorshkov-02
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-02

Gorshkov-02.jpg
Updated August 2017

© modelwarships.com