1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-022
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-022

Gorshkov-022.jpg
Updated 3/1/2018

© modelwarships.com