1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-021
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-021

Gorshkov-021.jpg
Updated 3/1/2018

© modelwarships.com