1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-019
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-019

Gorshkov-019.jpg
Updated 3/1/2018

© modelwarships.com