1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-016
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-016

Gorshkov-016.jpg
Updated 3/1/2018

© modelwarships.com