1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-012
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-012

Gorshkov-012.jpg




Updated 3/1/2018

© modelwarships.com