1/700 Gorshkov Frigate 417, Project 22350 - Russian Navy by Gwylan Models / Gorshkov-008
by Ayala Botto

Home

Gorshkov-008

Gorshkov-008.jpg
Updated 3/1/2018

© modelwarships.com