Aoshima 1/700 Kanmusu Landing Ship “Akitsu Maru” late war version (Kantai Collection) / Photo-Etch-Instructions
by Dan Kaplan

Home

Photo-Etch-Instructions

Photo-Etch-Instructions.jpg
Updated 7/29/2016

© modelwarships.com