mwlogo_photo.jpg (28848 bytes)

USS Chicago CA-29

h70635.jpg (102882 bytes) h00715.jpg (150790 bytes) g462565.jpg (96034 bytes) g451165.jpg (124852 bytes)

 g34685.jpg (106802 bytes) h55141.jpg (59596 bytes) h70789.jpg (102770 bytes) h93457.jpg (85751 bytes)

h93459.jpg (101681 bytes) k00386.jpg (76465 bytes) n39212.jpg (79147 bytes) n39220.jpg (121857 bytes)

mwlogo.gif (5238 bytes)