mwlogo_photo.jpg (28848 bytes)

IJN Aoba

g351753.jpg (137760 bytes) g351754.jpg (75664 bytes) g351755.jpg (94233 bytes) g351758.jpg (94572 bytes) h42270.jpg (49142 bytes)

h73015.jpg (109558 bytes) h75481.jpg (81524 bytes) h90288.jpg (52251 bytes) h90289.jpg (60773 bytes)

h90290.jpg (77180 bytes) h97727.jpg (94819 bytes) h97728.jpg (68607 bytes) h97730.jpg (102371 bytes)  h97733.jpg (83402 bytes) h97738.jpg (141370 bytes) h97732.jpg (170876 bytes) h97737.jpg (126838 bytes)

 h97734.jpg (162154 bytes) h97735.jpg (78946 bytes) h97736.jpg (113789 bytes) h97731.jpg (89000 bytes)

h97729.jpg (32825 bytes)

mwlogo.gif (5238 bytes)