mwlogo_photo.jpg (28848 bytes)

IJN Akagi

Pre-War

Akagi_01t.jpg (4437 bytes)
 

Akagi_02t.jpg (4185 bytes)Akagi_04t.jpg (4347 bytes)

Photos below are known to have been taken between Nov. and December of 1941

Akagi_05t.jpg (9083 bytes)

Photos below are known to have been taken between December 5th and December 12th, 1941

Akagi_06_6dec41t.jpg (6325 bytes)
 
 

mwlogo.gif (5238 bytes)